პროაქტიული ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

# დასახელება განახლების ვადები
1 ზოგადი ინფორმაცია საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის შესახებ
1.1 ადმინისტრაციული ორგანოს სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.2 ადმინისტრაციული ორგანოსა და მისი სრუქტურული ერთეულების საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები (დებულება/წესდება, შინაგანაწესი) განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.3 ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში ქვეყნდება ყოველწლიურად
1.4 ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.5 ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელის, მოადგილეების, წევრების, სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების (საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შემთხვევაში - მისი ხელმძღვანელისა და მოადგილეების) შესახებ ინფორმაცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2 საჯარო ინფორმაციის გვერდი
2.1 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.2 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.3 ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.4 ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში ქვეყნდება ყოველწლიურად
2.5 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა ქვეყნდება კვარტალურად
3 ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ
3.1 ადმინისტრაციული ორგანოში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები, კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
3.2 ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს ადმინისტრაციულ ორგანოში კონკურსის ჩატარების წესებს განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
3.3 ადმინისტრაციული ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში ქვეყნდება კვარტალურად
4 ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ
4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა ქვეყნდება კვარტალურად
4.2 ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით ქვეყნდება კვარტალურად
4.3 ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ქვეყნდება კვარტალურად
4.4 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები ქვეყნდება კვარტალურად
5 ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს დაფინანსებისა
5.1 ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები ქვეყნდება კვარტალურად
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით) ქვეყნდება კვარტალურად და ყოველწლიურად
5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) ქვეყნდება კვარტალურად
5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ ქვეყნდება კვარტალურად
5.5 სამინისტროს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.6 ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.7 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.8 ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.9 განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.10 ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.11 ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა დაგადარიცხული ოდენობა
ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.12 ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება კვარტალურად
5.13 სამართლებრივი აქტები ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ
ქვეყნდება აქტის მიმღები ორგანოს მიერ ძალაში შესვლიდან 10 დღეში
6 სამართლებრივი აქტები
6.1 ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობასთან ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში
6.2 საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები
ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში
7 სხვა საჯარო ინფორმაცია
7.1 ადმინისტრაციული ორგანოს სერვისების შესახებ ინფორმაცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
7.2 ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფასურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და რომელთა გადახდევინებაც ხდება ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
7.3 ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის შესახებ სტატისტიკური მონაცემები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში